Skip links

Privatumo politika

Šia privatumo politika (toliau – Politika) nustatome ir paaiškiname, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenų valdytojas – MB „Sveika ir gardu“, juridinio asmens kodas 305663924, su kuriuo galite susisiekti telefonu +370 606 21059, elektroniniu paštu info@zaliaszingsnis.lt arba raštu adresu Oršos g. 4, Vilnius (toliau – Duomenų valdytojas arba Mes, Mūsų, Mums).

Duomenų valdytojas yra interneto puslapio https://www.zaliaszingsnis.lt/ (toliau – Interneto puslapis) valdytojas.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Interneto puslapyje, o jame nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą norint įsigyti Mūsų prekes, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kt.) naudojate.
 3. Įsigydami Mūsų prekes, tęsdami naršymą Interneto puslapyje, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su Politika, joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka.
 4. Mes užtikriname, kad, tvarkydami Jūsų asmens duomenis, įgyvendiname šiuos esminius, su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, susijusius principus:
  • Asmens duomenis Jūsų atžvilgiu tvarkome teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  • Asmens duomenis renkame nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu;
  • Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
  • Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių juos tvarkome (duomenų kiekio mažinimo principas);
  • Dedame pastangas, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir, esant poreikiui, per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;
  • Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);
  • Asmens duomenis laikome tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina, tais tikslais, kuriais asmens duomenis tvarkome;
  • Asmens duomenis galima saugoti ilgesnį laikotarpį, jeigu asmens duomenys tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  • Asmens duomenys, atsižvelgiant į Mūsų tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad, taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
  • Mes atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turime gebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
 5. Politika parengta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

 1. SĄVOKOS
 2. Politikoje naudojamos sąvokos:
  • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;
  • Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
  • Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį Interneto puslapis [https://www.zaliaszingsnis.lt/] išsaugo Jūsų galiniame įrenginyje;
  • Galinis įrenginys – bet kuris įrenginys, kuriuo galima pasiekti Interneto puslapį, pavyzdžiui, kompiuteris, mobilusis telefonas ar skaitmeninė planšetė;
  • Kitos sąvokos, kaip jos apibrėžtos Reglamente, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
 • ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAI
 1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
  • Vykdyti ir pristatyti Jūsų pateiktus užsakymus;
  • Teikti Jums naujienas, specialius pasiūlymus ir bendrą informaciją apie Mūsų siūlomas prekes;
  • Susisiekti su Jumis, informuojant apie atnaujinimus ar informacinius ryšius, susijusius su funkcijomis, produktais ar sutartinėmis paslaugomis, įskaitant saugos naujinimus, kai tai būtina ar pagrįsta jų įgyvendinimui;
  • Vykdyti Jūsų pateiktas užklausas;
  • Įvertinti ar įvykdyti susijungimą, atidalijimą, pertvarkymą, reorganizavimą, likvidavimą ar kitokį viso Mūsų turto pardavimą ar perdavimą, kuriame tarp perduoto turto yra ir Jūsų asmens duomenys;
  • Atlikti vidinę duomenų analizę, nustatant Interneto puslapio naudojimo tendencijas, reklaminių kampanijų efektyvumą.
 2. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindais:
  • Jūsų sutikimo pagrindu (Reglamento 6 str. 1 d. a p.);
  • Sutarties vykdymo pagrindu (Reglamento 6 str. 1 d. b p.);
  • Mūsų teisėtų interesų įgyvendinimo pagrindu (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).
 3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BŪDAI
 4. Interneto puslapyje Jūsų asmens duomenis tvarkome:
  • Jums Interneto puslapio skiltyje [https://www.zaliaszingsnis.lt/apmokejimas/] užsisakant prekes;
  • Jums Interneto puslapio skiltyje [https://www.zaliaszingsnis.lt/paskyra/] užpildžius registracijos formos laukelius;
  • Jums pateikiant užklausą Interneto puslapyje esančioje specialioje skiltyje [https://www.zaliaszingsnis.lt/kontaktai/];
  • Įrašant Interneto puslapyje naudojamus slapukus į Jūsų galinį įrenginį, kuriuo naudodamiesi Jūs apsilankote Interneto puslapyje;
  • Jums užsiprenumeravus Mūsų naujienlaiškius.
 5. Interneto puslapyje yra pateikiamos nuorodos į išorines svetaines, t. y. į Mūsų grupę socialiniame tinkle „Facebook“ [https://www.facebook.com/groups/800915543322365], į Mūsų paskyrą socialiniame tinkle „Instagram“ [https://www.instagram.com/zaliaszingsnis.lt/] ir pan. Mes neatsakome už tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą kitose interneto svetainėse, į kurias nukreipia Interneto puslapio nuorodos.
 6. REGISTRAVIMASIS INTERNETO PUSLAPYJE IR UŽSAKYMŲ PATEIKIMAS
 7. Jei norite užsisakyti prekes iš Interneto puslapio, tai galite padaryti prieš tai susikurdami vartotojo paskyrą Interneto puslapyje arba pateikti užsakymą be išankstinės registracijos.
 8. Norėdami susikurti vartotojo paskyrą ir užsisakyti prekes iš Interneto puslapio, privalote Mums nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, prekių pristatymo adresą (namo numerį, gatvę, miestą, apskritį, pašto kodą) ir slaptažodį.
 9. Jūs galite bet kuriuo metu koreguoti, pildyti ar ištrinti savo vartotojo paskyrą.
 10. Jei nesate susikūrę vartotojo paskyros ir norite užsisakyti prekes iš Interneto puslapio be išankstinės registracijos, Jūs privalote pateikti Mums savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, prekių pristatymo adresą (namo numerį, gatvę, miestą, šalį/regioną, pašto kodą), telefono numerį.
 11. Jūsų registracijos formoje ir prekių užsakyme pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tiek, kiek tai reikalinga tinkamoms ir kokybiškoms su prekių užsakymu susijusioms paslaugoms suteikti.
 12. Šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkome su Jumis sudarytos sutarties pagrindu.
 13. UŽKLAUSŲ PATEIKIMAS INTERNETO PUSLAPYJE
 14. Norėdami Mums pateikti užklausą dėl prekių asortimento ar kitais dominančiais klausimais, tai galite padaryti Interneto puslapyje esančioje specialioje skiltyje [https://www.zaliaszingsnis.lt/kontaktai/].
 15. Siekdami pateikti užklausą, Jūs privalote Mums nurodyti savo vardą, elektroninį paštą, telefono numerį.
 16. Jums pateikus savo asmens duomenis užklausos formoje, Jūsų asmens duomenys Interneto puslapyje nėra išsaugojami.
 17. Šiuos Jūsų asmens duomenis Mes tvarkome savo teisėtų interesų pagrindu, t. y. siekdami kuo greičiau ir efektyviau atsakyti į visus Jums rūpimus klausimus, suteikti reikiamą konsultaciją dėl Mūsų produktų tinkamam adresatui.
 18. Pateikus atsakymą į užklausą Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu, Mūsų elektroninio pašto dėžutėje info@zaliaszingsnis.lt Jūsų asmens duomenys yra saugomi 30 kalendorinių dienų ir, suėjus šiam terminui, yra panaikinami automatiniu būdu.
 • INTERNETO PUSLAPYJE NAUDOJAMI SLAPUKAI IR KITOS STEBĖJIMO TECHNOLOGIJOS
 1. Naudodami slapukus ir kitas stebėjimo technologijas, Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
  • Naudojamos naršyklės, operacinės sistemos ir įrenginio tipą;
  • Naršymo istoriją;
  • Galiniam įrenginiui priskirtą interneto protokolo (IP) adresą;
  • Apsilankymų Interneto puslapyje skaičių;
  • Naršymo Interneto puslapyje trukmę;
  • Peržiūrėtas Interneto puslapio sekcijas;
  • Kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus Interneto puslapyje.
 2. Slapukus ir kitas stebėjimo technologijas Mes naudojame siekiant:
  • Užtikrinti Interneto puslapio funkcionalumą;
  • Tobulinti ir vystyti Interneto puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
  • Diegti Interneto puslapyje naujas funkcijas, kurios palengvintų Jūsų naudojimąsi Interneto puslapiu, informacijos Interneto puslapyje paiešką, taip pat sudarytų galimybes Interneto puslapiu naudotis platesniam naudotojų ratui;
  • Analizuoti naudotojų elgseną naršant Interneto puslapyje;
  • Pasiūlyti Jums savo prekes, atitinkančias Jūsų naršymo elgseną ir poreikius;
  • Susieti Interneto puslapį su socialiniais tinklais „Facebook“ ir „Instagram“;
  • Vesti statistiką apie tai, kaip yra naudojamas Interneto puslapis.
 3. Interneto puslapyje naudojami šių kategorijų slapukai ir kitos stebėjimo technologijos:
  • Žiniatinklio švyturiai – tam tikrose Interneto puslapio skiltyse ir Mūsų siunčiamuose naujienlaiškiuose įdiegti įrankiai (GIF, pikselių žymos). Žiniatinklio švyturiai naudojami siekiant sužinoti, kiek naudotojų apsilankė Interneto puslapyje, kiek naudotojų atidarė atsiųstą naujienlaiškį bei gauti kitus statistinius duomenis (pvz., tam tikros Interneto puslapio skilties populiarumo fiksavimą ir sistemos bei serverio vientisumo patikrinimą);
  • Griežtai privalomi slapukai – skirti užtikrinti Interneto puslapio funkcionavimą tam, kad naudotojai galėtų naudotis visomis Interneto puslapio funkcijomis. Šie slapukai renka bendro pobūdžio informaciją apie naudotojų naudojimąsi Interneto puslapiu;
  • Analitiniai slapukai – leidžia atpažinti ir suskaičiuoti naudotojus, apsilankiusius Interneto puslapyje, stebėti, kokiomis Interneto puslapio sekcijomis naudotojai naudojasi, taip pat renka kitą informaciją, susijusią su Interneto puslapio naudojimu. Šie slapukai suteikia Mums informaciją, kuri panaudojama Interneto puslapio tobulinimui ir naujų funkcijų diegimui, taip pat, siekiant identifikuoti naudotojų naršymo elgseną atitinkančius reklaminius pasiūlymus;
  • Funkciniai slapukai – padeda atpažinti ir įsiminti Interneto puslapyje apsilankiusius naudotojus, jų lankytas Interneto puslapio sekcijas, naudotas Interneto puslapio funkcijas, Interneto puslapyje darytus pakeitimus ir kitus Interneto puslapyje atliktus pasirinkimus. Pakartotinai lankantis Interneto puslapyje, jis bus suderintas pagal naudotojų anksčiau atliktus pasirinkimus, išskyrus atvejus, kai naudotojai rankiniu būdu pašalina Interneto puslapio funkcinius slapukus iš savo interneto naršyklės arba šie slapukai automatiniu būdu yra pašalinami iš naudotojo galinio įrenginio, pasibaigus slapukų naudojimo laikotarpiui;
  • Tiksliniai arba reklaminiai slapukai – skirti pasiūlyti naudotojų poreikius ir naršymo elgseną atitinkančią reklamą ir pasiūlymus kituose interneto tinklapiuose;
  • Atlikimo slapukai – leidžia analizuoti Interneto puslapio veikimą bei nustatyti klaidas.
 4. Slapukų ir kitų stebėjimo technologijų naudojimo laikotarpiai:

Pavadinimas

Kategorija

Naudojimo laikotarpis

Paskirtis

elementor

Griežtai privalomas

Išnyksta uždarius naršyklę

Leidžia Interneto puslapio savininkui realiuoju laiku įdiegti arba keisti puslapio turinį

wc_cart_hash_*

Funkcinis

Išnyksta uždarius naršyklę

Išsaugoti prekes pirkinių krepšelyje

_ga

Analitinis

2 metai

Apskaičiuoti lankytojų, seansų ir kampanijos duomenis, taip pat stebėti Interneto puslapio naudojimą puslapio analizės ataskaitoje

_gid

Analitinis

1 diena

Saugoti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi Interneto puslapiu, taip pat sukuria analitinę Interneto puslapio našumo ataskaitą

pixelcat_id

Tikslinis/reklaminis

Nežinoma

Nežinoma

fbp

Tikslinis/reklaminis

3 mėnesiai

Nustatyti, kad po apsilankymo Interneto puslapyje „Facebook“ būtų rodoma reklama

formillaAutoMessageList*

Kita

Išnyksta uždarius naršyklę

Nežinoma

tk_ai

Funkcinis

Išnyksta uždarius naršyklę

Saugoti unikalų naudotojo ID

gainwp_wg_default_metric

Funkcinis

1 mėnesis

Puslapių peržiūroms saugoti ir skaičiuoti

gainwp_wg_default_dimension

Funkcinis

1 metai

Nežinoma

gainwp_wg_default_swmetric

Funkcinis

1 metai

Puslapių peržiūroms saugoti ir skaičiuoti

mailchimp_landing_site

Funkcinis

1 mėnesis

Įrašyti lankytojo pirmą apsilankymą Interneto puslapyje

wc_fragments*

Funkcinis

Nuolatinis

Nežinoma

_gat

Atlikimo

1 diena

Apriboti užklausų skaičių, apriboti duomenų rinkimą didelio srauto svetainėse

__oauth_redirect_detector

Funkcinis

2 metai

Saugoti unikalų naudotojo ID

__lc_cst

Tikslinis/reklaminis

2 metai

Saugoti ir sekti lankytojo tapatybę

__lc_cid

Tikslinis/reklaminis

2 metai

Saugoti ir sekti lankytojo tapatybę

_js_datr

Funkcinis

2 metai

Išsaugoti naudotojo parinktis

_fbc

Tikslinis/reklaminis

2 metai

Išsaugoti paskutinį apsilankymą

fbm*

Tikslinis/reklaminis

1 metai

Saugoti paskyros duomenis

xs

Tikslinis/reklaminis

3 mėnesiai

Saugoti unikalų sesijos ID

wd

Funkcinis

1 savaitė

Perskaityti ekrano skiriamąją gebą

fr

Tikslinis/reklaminis

3 mėnesiai

Lankytojams „Facebook“ rodyti atitinkamą reklamą, stebint jų elgesį Interneto puslapyje

act

Kita

Nežinoma

Nežinoma

datr

Tikslinis/reklaminis

2 metai

Užkirsti kelią sukčiavimui

c_user

Tikslinis/reklaminis

30 dienų

Saugoti unikalų naudotojo ID

csm

Funkcinis

90 dienų

Užkirsti kelią sukčiavimui

sb

Tikslinis/reklaminis

2 metai

Saugoti naršyklės informaciją

actppresence

Funkcinis

Išnyksta uždarius naršyklę

Saugoti ir stebėti, ar naršyklės skirtukas yra aktyvus

fbm

Tikslinis/reklaminis

1 metai

Saugoti paskyros duomenis

mailchimp.cart.

Kita

Išnyksta uždarius naršyklę

Stebėti naudotojo pirkinių krepšelio turiniui Interneto puslapyje

qm-container-width

Funkcinis

Įvairus

Teikti funkcijas visuose puslapiuose

storeApiNonce

Funkcinis

Išnyksta uždarius naršyklę

Teikti funkcijas visuose puslapiuose

qm-container-height

Funkcinis

Įvairus

Teikti funkcijas visuose puslapiuose

liquidSavedColors

Kita

Nežinoma

 

Saugoti naudotojų pasirinktoms produktų spalvų parinktis

explat-experiment–woocommerce_products_task_layout_card_v3

Kita

Nežinoma

Išbandyti skirtingus išdėstymus ar funkcijas

wpr-show-sidebar

Funkcinis

Išnyksta uždarius naršyklę

Saugoti naudotojo parinktis

wpr-hash

Funkcinis

Nežinoma

Tam tikriems duomenims, pavyzdžiui, pranešimų peržiūroms, talpinti į talpyklą, kad pagerintų Interneto puslapio veikimą

paypal_storage

Funkcinis

Nuolatinis

Saugoti paskyros duomenis

explat-experiment–woocommerce_products_task_layout_stacked_v3

Kita

Nežinoma

Išbandyti skirtingus išdėstymus ar funkcijas

lqd-gdpr

Kita

Nežinoma

Nežinoma

cmplz_consented_services

Funkcinis

1 metai

Saugoti priimtą slapukų politikos ID

cmplz_policy_id

Funkcinis

1 metai

Saugoti priimtą slapukų politikos ID

cmplz_marketing

Funkcinis

1 metai

Saugoti slapukų sutikimo nuostatas

cmplz_statistics

Funkcinis

1 metai

Saugoti slapukų sutikimo nuostatas

cmplz_preferences

Funkcinis

1 metai

Saugoti slapukų sutikimo nuostatas

cmplz_functional

Funkcinis

1 metai

Saugoti slapukų sutikimo nuostatas

cmplz_banner-status

Funkcinis

1 metai

Įrašyti, ar slapukų reklaminis skydelis buvo atmestas

wp_lang

Funkcinis

Išnyksta uždarius naršyklę

Išsaugoti kalbos nustatymus

formillaLastAutoMessageIdDisplayedcs67893d-0d38-434a-a6a3-35cdb62fb040

kita

Išnyksta uždarius naršyklę

Nežinoma

_ga_3KPGT3KPQE

statistinis

1 metai

Saugoti ir skaičiuoti puslapių peržiūras

e_globals

Funkcinis

Išnyksta uždarius naršyklę

 

Teikti funkcijas visuose puslapiuose, saugoti konfigūraciją

qcld_clr_Notice_set

Funkcinis

Nežinoma

Nežinoma

qcld_clr_Notice_time_set

Funkcinis

Nežinoma

Nežinoma

WP_DATA_USER_1

Funkcinis

Įvairus

Teikti administravimo paslaugas

wp-autosave-1

Funkcinis

Nuolatinis

Saugoti svetainėje atliktus veiksmus

wc_cart_created

Funkcinis

Išnyksta uždarius naršyklę

Saugoti svetainėje atliktus veiksmus

formillaVisitorGuidcs67893d-0d38-434a-a6a3-35cdb62fb040

Kita

Išnyksta uždarius naršyklę

Nežinoma

formillaIsMinimizedcs67893d-0d38-434a-a6a3-35cdb62fb040

Kita

Išnyksta uždarius naršyklę

Nežinoma

PHPSESSID

Griežtai būtinas

Išnyksta uždarius naršyklę

Išsaugoti ir identifikuoti unikalų lankytojo sesijos ID, kad būtų galima valdyti lankytojo sesiją Interneto puslapyje

wp_woocommerce_session_8e10dc171a5b62228623782f6307acf3

Funkcinis

Išnyksta uždarius naršyklę

Suteikia kiekvienam naudotojui unikalų ID kodą, kad būtų galima duomenų bazėje rasti kiekvieno naudotojo krepšelio duomenis

tk_or

Analitinis

5 metai

Nukreipimo slapukas, naudojamas „Jetpack“ nukreipiančiųjų elgsenai analizuoti

mailchimp_cart_current_email

Tikslinis/reklaminis

Išnyksta uždarius naršyklę

Saugoti informaciją pakartotinės rinkodaros tikslais

mailchimp_cart_previous_email

Tikslinis/reklaminis

Išnyksta uždarius naršyklę

Saugoti informaciją pakartotinės rinkodaros tikslais

wpEmojiSettingsSupports

Funkcinis

Išnyksta uždarius naršyklę

Saugoti naršyklės informaciją

woocommerce_items_in_cart

Funkcinis

Išnyksta uždarius naršyklę

Saugoti prekes pirkinių krepšelyje

woocommerce_cart_hash

Funkcinis

Išnyksta uždarius naršyklę

Nustatyti, kada keičiasi krepšelio turinys/duomenys

wistia-video-progress-j042jylrre

Funkcinis

Nuolatinis

Išsaugoti, ar naudotojas matė įterptą turinį

persist:hs-beacon-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b

Žiniatinklio švyturys

Nežinoma

Sužinoti, kiek naudotojų apsilankė Interneto puslapyje, kiek naudotojų atidarė atsiųstą naujienlaiškį bei gauti kitus statistinius duomenis

wistia

Tikslinis/reklaminis

Nuolatinis

Saugoti svetainėje atliktus darbus

wistia-video-progress-z1qxl7s2zn

Funkcinis

Nuolatinis

Išsaugoti, ar naudotojas matė įterptą turinį

wistia-video-progress-fj42vucf99

Funkcinis

Nuolatinis

Išsaugoti, ar naudotojas matė įterptą turinį

wistia-video-progress-7seqacq2ol

Funkcinis

Nuolatinis

Išsaugoti, ar naudotojas matė įterptą turinį

persist:hs-beacon-message-44cc73fb-7636-4206-b115-c7b33823551b

Žiniatinklio švyturys

Nežinoma

Sužinoti, kiek naudotojų apsilankė Interneto puslapyje, kiek naudotojų atidarė atsiųstą naujienlaiškį bei gauti kitus statistinius duomenis

mailchimp_campaign_id

Tikslinis/reklaminis

2 savaitės

Saugoti ir stebėti el. pašto kampaniją

mailchimp_email_id

Tikslinis/reklaminis

2 savaitės

Saugoti ir stebėti el. pašto kampaniją

lastExternalReferrer

Nežinoma

Nuolatinis

Nustatyti, kaip naudotojas pasiekė Interneto puslapį, registruodamas paskutinį URL adresą

lastExternalReferrerTime

Nežinoma

Nuolatinis

Nustato, kaip naudotojas pasiekė svetainę, registruodamas paskutinį URL adresą

sbjs_migrations

Funkcinis

6 mėnesiai

Nežinoma

sbjs_current_add

Funkcinis

6 mėnesiai

Nežinoma

sbjs_first_add

Funkcinis

6 mėnesiai

Nežinoma

sbjs_current

Funkcinis

6 mėnesiai

Saugoti naršyklės informaciją

sbjs_first

Funkcinis

6 mėnesiai

Nežinoma

sbjs_udata

Funkcinis

6 mėnesiai

Nežinoma

sbjs_session

Funkcinis

Išnyksta uždarius naršyklę

Nežinoma

active_tab

Funkcinis

Išnyksta uždarius naršyklę

Suteikti laikiną prieigą prie šiuo metu aktyvaus skirtuko

state

Kita

Nežinoma

Nežinoma

marketplace_redesign_2023_last_shown_date

Kita

Išnyksta uždarius naršyklę

Nežinoma

e_site-editor

Funkcinis

Išnyksta uždarius naršyklę

Teikti administratoriaus funkcijas, saugoti konfigūraciją

WP_PREFERENCES_USER_1

Funkcinis

Nuolatinis

Saugoti naudotojo parinktis

gainwp_ir_default_swmetric

Funkcinis

1 metai

Puslapių peržiūroms saugoti ir skaičiuoti

gainwp_ir_default_metric

Funkcinis

1 metai

Puslapių peržiūroms saugoti ir skaičiuoti

gainwp_ir_default_dimension

Funkcinis

1 metai

Puslapių peržiūroms saugoti ir skaičiuoti

 

 1. Slapukai naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame Interneto puslapyje, iššokančiame lange Jūs galite sutikti, kad į Jūsų galinį įrenginį būtų įrašomi visi Interneto puslapyje naudojami slapukai. Jei Jūs nenorite duoti sutikimo dėl visų Interneto puslapyje naudojamų slapukų įrašymo, Jūs turite nueiti į slapukų valdymo parametrus, kur galite pažymėti, su kurių kategorijų slapukų įrašymu sutinkate. Privalomi slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį nepriklausomai nuo to, ar Jūs davėte sutikimą, kadangi be šių slapukų funkcionavimo Interneto puslapis tinkamai neveiktų. Jei Jūs neduosite sutikimo dėl kitų slapukų naudojimo, pakartotinai lankantis Interneto puslapyje, Jūsų pasirinkti nustatymai nebus išsaugoti.
 • NAUJIENLAIŠKIŲ PRENUMERATA
 1. Norėdami gauti naudingos informacijos apie sveiką gyvenseną, taip pat sužinoti apie Mūsų naujus produktus, paskelbtas akcijas ir specialius pasiūlymus, Interneto puslapyje Jūs galite užsisakyti naujienlaiškių prenumeratą.
 2. Siekdami užsisakyti naujienlaiškių prenumeratą, Jūs turite nurodyti savo elektroninio pašto adresą.
 3. Jei esate susikūrę vartotojo paskyrą Interneto puslapyje ir norite naujienlaiškių prenumeratos, Jums reikia pasirinkti naujienlaiškių gavimo funkciją [https://www.zaliaszingsnis.lt/paskyra/edit-account/].
 4. Mes siunčiame Jums naujienlaiškius Jūsų duoto sutikimo pagrindu, Jums susipažįstant su šia Politika, Jūsų įgyjamomis teisėmis, duomenų panaudojimo tikslais ir galimybe bet kada atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.
 5. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi tol, kol Jūs atšauksite savo duotą sutikimą ar atsisakysite naujienlaiškių prenumeratos.
 6. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą Mūsų siunčiamų naujienlaiškių apačioje arba nustatydami atitinkamus pasirinkimus savo vartotojo paskyroje [https://www.zaliaszingsnis.lt/paskyra/edit-account/].
 7. IŠORINĖS SVETAINĖS
 8. Interneto puslapyje pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines, kurių Mes nevaldome, pavyzdžiui, į Mūsų grupę socialiniame tinkle „Facebook“ [https://www.facebook.com/groups/800915543322365], į Mūsų paskyrą socialiniame tinkle „Instagram“ [https://www.instagram.com/zaliaszingsnis.lt/] ir pan.
 9. Jei paspausite trečiosios šalies nuorodą, Jūs būsite nukreipti į tos trečiosios šalies svetainę.
 10. Mes rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos lankomos interneto svetainės privatumo politiką.
 11. Mes neatsakome už tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą kituose tinklapiuose, į kuriuos nukreipia Mūsų nuorodos.
 12. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS
 13. Mūsų tvarkomi Jūsų asmens duomenys nėra atskleidžiami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai juos perduoti privalome, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais ar siekdami įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.
 14. Duomenų gavėjų kategorijų sąrašas (pateikiamas sąrašas nėra nebaigtinis):
  • Kurjerių paslaugas teikiančios įmonės;
  • Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai (IT paslaugų teikėjai, buhalterines paslaugas teikiančios įmonės ir pan.);
  • Kitos įmonės, derantis dėl įmonės turto pardavimo, finansavimo ar viso Mūsų verslo ar jo dalies įsigijimo;
  • Kiti Mūsų filialai, bendrovės, kurias Mes kontroliuojame;
  • Verslo partneriai;
  • Teismai, teisėsaugos ir kitos valstybės institucijos.
 15. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi ir tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones.
 16. Jūsų asmens duomenų neperduodame į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms. Jeigu atsirastų poreikis tokiam perdavimui, užtikrintume, kad būtų laikomasi Reglamento V skyriaus nuostatų.
 17. JŪSŲ TEISĖS
 18. Pateikdami savo asmens duomenis, kai Interneto puslapyje užsakote prekes, sukuriate vartotojo paskyrą, taip pat, kai pateikiate užklausas, kai sutinkate su slapukų įrašymu į savo galinį įrenginį, bei, kai užsiprenumeruojate Mūsų naujienlaiškius, Jūs įgyjate šias teises:
  • Teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • Teisę reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti savo asmens duomenis;
  • Teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Mums pateikėte, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui (teisę į duomenų perkeliamumą);
  • Teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą;
  • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;
  • Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius arba elektroniniu paštu ada@ada.lt), jei manote, kad Mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų ar kitaip pažeidžia Jūsų teises ir laisves.
 19. Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite Mums raštu elektroniniu paštu info@zaliaszingsnis.lt.
 20. Esant Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų neatitikimui ar yra kitaip pažeidžiamos Jūsų teisės ir laisvės, susisiekite su Mumis, o Mums negalint padėti arba Mums pateikus Jūsų netenkinantį atsakymą, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų nustatyta tvarka.
 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Politiką.
 2. Tokia atnaujinta ar pakeista Politika įsigalios nuo jos paskelbimo Interneto puslapyje dienos.
 3. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.
 4. Su šia Politika ir/ar bendrai su duomenų apsauga susijusiais klausimais susisiekti galima kreipiantis raštu elektroniniu paštu info@zaliaszingsnis.lt.

 

Sveiki, aš ŽaliasŽingsnis DI asistentas, Klauskite!

Virtualus asistentas

Tai yra dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis virtualus asistentas, skirtas konsultuoti klausimais, kurie yra susiję su šios parduotuvės kontaktine informacija bei katalogu. Konsultantas veikia sąveikaujant su OpenAI GPT-3.5-turbo ir šiuo metu yra BETA versijoje, todėl galimos gramatikos klaidos ir kiti netikslumai. Siūlome jums šio virtualaus asistento pagalbą, kaip naują paieškos ir konsultavimo patirtį mūsų el. parduotuvėje.
170
Sprendimas: eShoper
Close Speech Clear Avatar